Nové stavebné pozemky v Zohore budú dostupné už čoskoro

IBV Zohor / Huizen Zohor

18.01.2017, Zohor

V septembri 2017 sme začali realizáciu stavby „IBV Zohor, I.- II. etapa“. Tento stavebný projekt je realizáciou 83 stavebných parciel napojených na základné dopravné stavby a inžinierske siete. K tzv. verejnej infraštruktúre budú patriť: dopravné napojenie na cestu č. III/1107 kruhovou križovatkou, miestne komunikácie z asfaltobetónu, zelené pásy a chodníky pre peších, v ktorých budú rozvedené jednotlivé rozvody inžinierskych sietí (rozvod vody, rozvod plynu, splašková kanalizácia, rozvody nízkeho napätia, dažďová kanalizácia určená na odvod zrážkových vôd z povrchu ciest a chodníkov, zároveň sme v rokovaní so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o realizácii káblových telekomunikačných rozvodov) a verejné osvetlenie. Jednotlivé stavebné pozemky budú mať pripojenie na rozvodné siete prípojkou nízkeho napätia ukončenou v skrinke merania, prípojkou plynu ukončenou guľovým uzáverom, prípojkou splaškovej kanalizácie ukončenou revíznou šachtou a prípojkou vody ukončenou vo vodomernej šachte. Predpokladaný najneskorší termín dokončenia výstavby je do 31.8.2018.

 

V záujmovej oblasti nadväzne na realizované územie vlastníme ďalej západným smerom dnes ešte poľnohospodársku pôdu, pričom v našom investičnom zámere je urbanizácia aj tejto plochy pre účel výstavby pokračujúcej obytnej zóny. Veríme, že úspešnou realizáciou stavby „IBV Zohor, I.- II. etapa“, ktorej súčasťou, na naše náklady, je aj intenzifikácia – zvýšenie kapacity miestnej čističky odpadových vôd v obci Zohor a výstavba parkoviska pri miestnom školskom zariadení, presvedčíme samosprávu obce Zohor a predovšetkým samotných obyvateľov obce Zohor o všeobecnej prospešnosti aktuálne prebiehajúceho investičného zámeru, aby bola v záujme obce aj ďalšia zmena územného plánu obce Zohor, ktorou by došlo k zmene využitia susediacej poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel – účel výstavby rodinných domov, čím zároveň vyjdeme v ústrety enormnému záujmu klientov, kedy ponúkaný rozsah 83 stavebných parciel, nepokryl dopyt všetkých záujemcov.

B-H Logo_Farebné_Slogan